Информирано съгласие (PDF) (по-долу в тази страница го има и като текст).

Цена за психотерапия

1. Цена за терапия или индивидуална консултация: 70 лв. за сесия. *

* Ако сте с ниски доходи, цената би могла да се предоговори съгласно доходите ви.

Продължителност на сесията (индивидуална терапия): 1 час.

2. Цена за терапия на двойки, за семейна терапия или консултация на разведени родители: 80 лв. с продължителност на сесията от 60 до 80 минути (за двойки).

3. Терапевтичните сесии се провеждат след предварително уговорен и записан час (по телефон или имейл). Записан час може да бъде отменен най-късно 24 часа преди сесията. Моля, предупредете възможно най-рано при отмяна на сесията, това ще ми позволи да си наглася графика и да дам този час на друг чакащ клиент, благодаря!
Пропуснатата сесия се заплаща на цена 40лв, когато не е отменена с  предупреждение поне 24 часа по-рано.

4. Провеждам терапия и онлайн за хора в чужбина или извън София, при същите условия, включително на английски език.

ЗАПАЗИ ЧАС

Условия и цели на терапията

С еднократна консултация може да получите информация по специфичен и ясен, конкретен въпрос, съответно дали е подходящо да се работи дългосрочно в терапия. В някои случаи целите може да не налагат повече от 1-2 сесии, например подкрепа за труден житейски избор. Психотерапията от друга страна е дългосрочен процес, в който се цели по-дълбока и по-трайна промяна, насочена към постигане на повече удовлетвореност в живота. Това се постига чрез култивиране на повече компетентност и осъзнатост за психологическите аспекти и особености на своите мисли, поведения, емоции, съответно подобряването на уменията за саморегулация, за адаптация, себенаблюдение и себерефлексия.

Първата сесия е основно с опознавателен и диагностичен характер, през нея терапевта се запознава с проблема, проучва и планира възможностите за бъдеща работа. Същинският терапевтичен процес би могъл да започне след първата или втората сесия, като лечебният ефект зависи и от степента на готовност и мотивация на клиента. Няма изискване за броя сесии, зависи от текущите нужди и от особеностите на индивидуалния случай. Честотата на срещите обикновено е веднъж седмично, в някои случаи  може да бъде и 2 пъти седмично, или да е достатъчно веднъж на 2 седмици.

За постигане на тези цели аз основавам работата си на свои Принципи.

Информирано съгласие за терапия (изтегли PDF):

Психотерапията е процес на взаимодействие, което се осъществява при определени условия. Моля, запознайте се с информираното съгласие и имайте предвид следното при започване на терапия:

  • Психотерапията е доброволен процес на израстване и себеосъзнаване, в който клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапия и в личния си живот. За последните терапевтът не носи отговорност.

  • Продължителност на сесията: Индивидуалната сесия е с продължителност 1 час, докато продължителността на терапия на двойки е 60-80 минути.

  • Честота: Стандартната честота на срещи е веднъж седмично, възможни са други варианти, например два пъти седмично или веднъж на 2 седмици в зависимост от нуждите и възможностите.

  • Цената на индивидуална сесия е 70лв. Цена за семейна терапия на двойката: 80лв./
   При онлайн терапия заплащането е предварително преди деня на сесията.
  • Терапия на двойки се провежда само в присъствието и на двамата партньори.

  • Записване и отменяне на сесия: Всяка сесия е в удобно за двете страни време и се договаря чрез предварително обсъждане. Ако клиентът не може да се яви на сесия, е длъжен да предупреди поне 24 часа предварително, в случай, че клиентът не предупреди, пропуснатият час се заплаща на цена 40лв, тъй като времето е резервирано и не може да се предостави на други чакащи клиенти. 

  • Продължителност на терапията: Няма стандартно изискване за броя сесии – зависи от проблема, нуждите, готовността и от вашето време и възможности. За по-трайни резултати се изисква по-продължителна работа.

  • Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта за минали и настоящи заболявания, дали прилага други форми на терапия-традиционна медицина или нетрадиционни форми на лечение, дали е взимал или взима в момента някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.

  • Резултатите са индивидуални, зависят от сътрудничеството между терапевт и клиент, мотивацията на клиента и готовността му да посреща страховете и характеровите лимити с травматичен произход.

  • Прекратяване на терапията: В случай, че клиентът реши да прекрати терапията преди терапевтът да е преценил, че е готов за това, препоръчително е да уведоми терапевта, че прекратява терапията по лично желание и да уговори една последна сесия, където да бъде приключен и затворен психотерапевтичния процес.
  • Терапевтът има право да прекрати работа, ако прецени, че клиентът не сътрудничи на терапевтичния процес и не се наблюдава развитие, или ако изникне необходимост да го насочи към друг тип специалист.

  • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. Всяка информация, споделена с терапевта се третира като строго конфиденциална и няма да бъде споделена с каквито и да било трети лица. Изключение правят случаите, когато тази информация се отнася за тежко престъпление и определени ситуации на насилие заплашващи живота на деца под 18 год., конкретни планове за самоубийство или тежко нараняване на трети лица, така както се изисква от законите на Република България. 

  • През първите една или две сесии терапевта се запознава със случая и проучва проблема, а същинската терапия би могла да стартира след тези първи сесии.

  • Цел на терапията: Разрешаване на конкретен проблем в личния или професионалния живот на клиента, в партньорските взаимоотношения, постигане на по-удовлетворяваща връзка, по-добра комуникация, преодоляване на трудни житейски ситуации, справяне с трудни етапи от живота. В терапия на двойки целта е да се помогне идентифицирането на трудностите, да се промени негативния болезнен цикъл, водещ до разриви в отношенията. Това не означава терапевтът да разрешава конфликта, а да подпомогне двойката да намира здравословен начин да го прави, защото проблемът не е самия конфликт, а липсата на здравословно разрешаване.
  • Когато единия или двамата партньори усещат, че раздялата е по-добрия вариант и терапията е като последно опит за спасение преди финалното решение, терапевтът може да помогне с намиране на нови решения на проблемите, които са довели до това, може да помогне на двойката да се свърже отново, а когато това не е възможно и се търси решение как да се случи раздялата – терапията може да помогне това да стане по по-здравословен и не толкова разрушителен начин, което е особено важно в условия на бъдещо родителско партньорство.

  • Основните принципи за работа в терапевтичен контекст са: поверителност, прозрачност, съответност, лична отговорност за решенията и поведението на клиента по време на индивидуалните сесии и в личния си живот, спонтанност, даване и приемане на обратна връзка.

МОЯТ МЕТОД:

Основният метод, който използвам е интегративна психотерапия с акцент емоционално фокусирана терапия, фамилна и системна терапия, телесна аналитична терапия. Целта е постигане на осъзнато живеене, лично израстване и удоволствие живота от взаимоотношенията. Методът включва също елементи от динамична психотерапия и клиент-центрирана терапия.

Прочетох условията и свободно се съгласявам с начина за провеждане на терапията:

Клиент/Име/: ……………………………………………………………………………..     Дата: …………………….. 

Подпис /Клиент:/   ………………………… Подпис /Терапевт/:    ………………………

Записване на час: Понеделник - Събота

X